wstecz


Wykonujemy pomiary elektryczne:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych),
- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych,
- pomiary ciągłości przewodów ochronnych PE,
- pomiary rezystancji uziemienia (pomiary skuteczności instalacji odgromowej).

POMIARY WYKONUJEMY ZGODNIE Z NORMĄ: PN-HD 60364-6:2008


Kompleksowe wykonanie pomiarów elektrycznych skałada się z dwóch etapów:

etap I OGLEDZINY: wykonywane są przy odłączonym zasilaniu z zachowniaem szczególnej ostrożności i mają m.in. na celu skontrolowanie obwodów elektrycznych pod kątem prawidłowej izolacji, prawidłowego oznaczenia przewodów i doboru jego przekroju oraz prawidłowego oznakowania.

etap II PRÓBY I POMIARY: po oględzinach wykonywane są próby i pomiary:


POMIARY SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ (pomiary impedancji pętli zwarcia).
Pomiary wykonuje się w celu sparwdzenie prawidłowego zadziałania zabezpieczeń (bezpieczników i wyłączników).
Tylko prawidłowe wartości pomiarów gwarantują bezpieczeństwo osób użytkujących daną instalację czy urządzenie.

POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI.
Pomiary wykonuje się w celu sprawdzenie stanu izolacji.
Tylko prawidłowy stan izolacji jest gwarancją bezpiecznego eksploatowania instalacji czy urządzeń elektrycznych.


POMIARY ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH.
Pomiar polega na skontrolowaniu wszystkich parametrów wyłącznika rożnicowo-prądowego.
Poprawność jego działania jest gwarancją bezpieczeństwa osób eksploatujących dane urządzenie czy instalację.POMIERY REZYSTANCJI UZIEMIENIA (pomiary skuteczności instalacji odgromowej).

Pomiary te wykonuje się w celu sprawdzenia skuteczności instalacji odgromowej.
etap I OGLĘDZINY: podczas oględzin sprawdza się stan techniczny: zwodów, przewodów odprowadzających, przewodów uziemiających, uziomy oraz złącza kontrolne.

etap II POMIARY: specjalistycznymi miernikami wykonuje się pomiar rezystancji uziomu.
Tylko sprawna i okresowo badana instalacja odgromowa może ochronić obiekt w czasie wyładowań atmosferycznych.Firma posiada niezbędne uprawnienia: "E" - eksploatacyjne i "D" - dozorowe (patrz zakładka uprawnienia i certyfikaty) oraz przyrządy (renomowanej firmy "Sonel") do wykonywania pomiarów, a co najważniejsze wieloletnie doświadczenie.

Po wykonaniu pomiarów elektrycznych (ochronnych/okresowych/odbiorczych) sporządzane są protokoły, które zawierają informacje o stanie technicznym badanych urządzeń (instalacji). Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń czy też dopiero zamontowanych i przekazywanych do eksploatacji jest gwarancją ich bezawaryjnej, i co bardzo ważne bezpiecznej pracy.

W nowo powstałaych obiektach wykonanie pomiarów elektrycznych jest obowiązkowe, protokoły z tych pomiarów są niezbędne do zakończenia budowy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego), oraz do przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej (PGE - Zakład Energetyczny).

W obiektach użyteczności publicznej (szkołach, hotelach, restauracjach itp.) oraz zakładach pracy wykonywanie pomiarów jest OBOWIĄZKOWE. Ustawodawca określa czasookres wykonywania takich pomiarów:


Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż.
Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej niż co
1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( n.p. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne
ZL I – które zawierają pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się; np. sale gimnastyczne, teatry, kina, supermarkety, hale widowiskowe itd.
ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, np. przedszkola, żłobki, szpitale, domy opieki społecznej, domy starców, hospicja itp.
ZL III – użyteczności publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II; np. budynki administracyjno – biurowe, małe sklepy.
ZL IV – mieszkalne jedno i wielorodzinne; np. domy mieszkalne, bloki mieszkalne.
ZL V – zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II; np. hotele, bursy szkolne, motele, internaty itd.       

Przyrządy do wykonywania pomiarówAkty prawne:
1. Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118
(z poźniejszymi zmianami)

2. Norma PN-HD 60364-6:2008


_________________________________________________________________________________________________________________ wstecz