wstecz


Wykonujemy pomiary elektryczne:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych),
- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych,
- pomiary ciągłości przewodów ochronnych PE,
- pomiary rezystancji uziemienia (pomiary skuteczności instalacji odgromowej).

POMIARY WYKONUJEMY ZGODNIE Z NORMĄ: PN-HD 60364-6


Kompleksowe wykonanie pomiarów elektrycznych skałada się z dwóch etapów:

etap I OGLEDZINY: wykonywane są przy odłączonym zasilaniu z zachowniaem szczególnej ostrożności i mają m.in. na celu skontrolowanie obwodów elektrycznych pod kątem prawidłowej izolacji, prawidłowego oznaczenia przewodów i doboru jego przekroju oraz prawidłowego oznakowania.

etap II PRÓBY I POMIARY: po oględzinach wykonywane są próby i pomiary:


POMIARY SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ (pomiary impedancji pętli zwarcia).
Pomiary wykonuje się w celu sparwdzenie prawidłowego zadziałania zabezpieczeń (bezpieczników i wyłączników).
Tylko prawidłowe wartości pomiarów gwarantują bezpieczeństwo osób użytkujących daną instalację czy urządzenie.

POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI.
Pomiary wykonuje się w celu sprawdzenie stanu izolacji.
Tylko prawidłowy stan izolacji jest gwarancją bezpiecznego eksploatowania instalacji czy urządzeń elektrycznych.


POMIARY ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH.
Pomiar polega na skontrolowaniu wszystkich parametrów wyłącznika rożnicowo-prądowego.
Poprawność jego działania jest gwarancją bezpieczeństwa osób eksploatujących dane urządzenie czy instalację.POMIERY REZYSTANCJI UZIEMIENIA (pomiary skuteczności instalacji odgromowej).

Pomiary te wykonuje się w celu sprawdzenia skuteczności instalacji odgromowej.
etap I OGLĘDZINY: podczas oględzin sprawdza się stan techniczny: zwodów, przewodów odprowadzających, przewodów uziemiających, uziomy oraz złącza kontrolne.

etap II POMIARY: specjalistycznymi miernikami wykonuje się pomiar rezystancji uziomu.
Tylko sprawna i okresowo badana instalacja odgromowa może ochronić obiekt w czasie wyładowań atmosferycznych.Firma posiada niezbędne uprawnienia: "E" - eksploatacyjne i "D" - dozorowe (patrz zakładka uprawnienia i certyfikaty) oraz przyrządy (renomowanej firmy "Sonel") do wykonywania pomiarów, a co najważniejsze wieloletnie doświadczenie.

Po wykonaniu pomiarów elektrycznych (ochronnych/okresowych/odbiorczych) sporządzane są protokoły, które zawierają informacje o stanie technicznym badanych urządzeń (instalacji). Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń czy też dopiero zamontowanych i przekazywanych do eksploatacji jest gwarancją ich bezawaryjnej, i co bardzo ważne bezpiecznej pracy.

W nowo powstałaych obiektach wykonanie pomiarów elektrycznych jest obowiązkowe, protokoły z tych pomiarów są niezbędne do zakończenia budowy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego), oraz do przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej (PGE - Zakład Energetyczny).

W obiektach użyteczności publicznej (szkołach, hotelach, restauracjach itp.) oraz zakładach pracy wykonywanie pomiarów jest OBOWIĄZKOWE. Ustawodawca określa czasookres wykonywania takich pomiarów:


Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż.
Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej niż co
1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( n.p. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne
ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.       

Przyrządy do wykonywania pomiarówAkty prawne:
Akt prawny Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 ). Art. 61 - 64. ( Jednolity tekst 2000r.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany do wykonania pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690; Dz. U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz. 1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; Dz. U. z 2009r. nr 56, poz. 461 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999 r., poz. 836).


_________________________________________________________________________________________________________________ wstecz